Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 337 thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng

07-06-2024

Tài khoản 337 dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang

Đáp án câu 4 đề thi CPA môn thuế năm 2017 (đề chẵn)

02-05-2024

Đáp án câu 4 đề thi CPA môn thuế năm 2017 (đề chẵn) - bài tập về thuế TNDN và TTĐB

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2016 (đề lẻ)

01-05-2024

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2016 (đề lẻ) - bài tập về thuế TNDN

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2014 (đề lẻ)

02-05-2024

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2014 (đề lẻ) - Thuế TNDN

Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo thuế không ?

02-05-2024

Doanh nghiệp thành lập xong chưa phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, chưa phát sinh doanh thu, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh phải tuân theo đầy đủ nghĩa vụ về nộp báo cáo thuế định kỳ (theo từng lần phát sinh/tháng/quý/năm) đúng quy định. Trường hợp không tuân thủ đúng quy định, sẽ bị cơ quan thuế ra quyết định xử phạt vi phạt hoặc khóa mã số thuế.

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 336 phải trả nội bộ

07-06-2024

Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.