Nộp thuế nhà thầu theo phương pháp kê khai

19-04-2024

Để nộp thuế nhà thầu theo phương pháp kê khai, nhà thầu nước ngoài phải có cơ sở thường trú vại Việt Nam, có hợp đồng nhà thầu từ 183 ngày trở lên, áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế

Đối tượng chịu thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNDN

19-04-2024

Căn cứ và phương pháp tính thuế nhà thầu

Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu

16-04-2024

Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng ...

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

16-04-2024

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu là tổ chức, cá nhân kinh doanh nước ngoài : kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam; cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam

Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

28-11-2016

Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu