Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

29-04-2024

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN

29-04-2024

Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

Thuế suất ưu đãi

29-04-2024

Chính sách thuế của Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển với mức thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động với một số lĩnh vực

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

29-04-2024

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

19-11-2016

Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

18-11-2016

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán : cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

18-11-2016

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được xem là thu nhập. Doanh nghiệp phải nộp thuế cho hoạt động chuyển nhượng vốn, cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt.

Nơi nộp thuế TNDN

29-04-2024

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.