Hạch toán chi phí lãi vay công ty trả thay chi nhánh

28-02-2017

Khi nhận tiền lãi vay của Nhà máy Song Châu, Công ty Song Châu xuất hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi nội dung thu lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh, dòng thuế suất thuế GTGT và tiền thuế gạch chéo không ghi. Hóa đơn GTGT cùng khế ước vay ngân hàng, văn bản thỏa thuận có liên quan là căn cứ để Nhà máy Song Châu hạch toán vào chi phí hợp lệ, Công ty Song Châu hạch toán vào thu nhập (hoặc bù trừ vào chi phí trả lãi ngân hàng theo hợp đồng).