01:11 17-07-2017

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3010/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bà Lã Thị Quý
(Địa chỉ: Khu tập thể 19/5, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây - Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được đơn khiếu nại của bà Lã Thị Quý đề ngày 22/6/2017 về việc đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tài sản do con riêng của chồng tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

“4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau”.

Căn cứ quy định nêu trên thì: thu nhập từ quà tặng là quyền sử dụng nhà đất của con riêng của chồng cho mẹ kế là bà Lã Thị Quý không thuộc khoản thu nhập được miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để bà Quý được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;

- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

Bình luận
Đăng bình luận