00:41 14-05-2019

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……/HĐKG

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………...

Chúng tôi gồm có: 

BÊN GIAO HÀNG: (tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ……………..…….……………………………………..

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………….  Fax: …………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………………………………………….

Đại diện là: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm ……

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

 

BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: (tên cửa hàng, siêu thị) ……………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………….  Fax: …………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………

Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm ……

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

 

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gửi hàng hóa với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên chủ hàng ………………………………. giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

 

Số TT     Tên hàng        Đơn vị tính       Số lượng        Đơn giá         Chiết khấu        Thành tiền     Ghi chú

Cộng

 

Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.

Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm luân chuyển.

 

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

  1. Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng, phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng).
  2. Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

 

 

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

 

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ hàng

  1. Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.
  2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

 

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

  1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.
  2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

 

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng …… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

 

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ khởi kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá tị như nhau.

 

            ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                         ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

                       Ký tên                                                                    Ký tên

Tải về

Bình luận
Đăng bình luận