00:45 14-05-2019

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA
Số:……./………..

......., ngày....... tháng....... năm...........

Gói thầu: ...................................(tên gói thầu)

Thuộc dự án: ..............................(tên dự án)

Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký Hợp đồng, gồm có:

Bên mua

Tên Bên mua (Tên Chủ dự án, Bên mời thầu hoặc Tổ chức mua sắm hàng hóa): ………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: .........................................................................................................……………………

Điện thoại:.........................................................Fax: ................................................................

Email:.......................................................................................................................................

Tài khoản: ................................................................................................................................

Mã Số thuế: ..............................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: ................................................................. .........................................................

Chức vụ: ................................................................. ..................................................................

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày......... tháng.......... năm......(trường hợp được ủy quyền).

 

Bên bán

Tên Bên bán (Tên nhà thầu trúng thầu):..........................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: .........................................................................................................……………………

Điện thoại:.........................................................Fax: ................................................................

Email:.......................................................................................................................................

Tài khoản: ................................................................................................................................

Mã Số thuế: ..............................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: ................................................................. .........................................................

Chức vụ: ................................................................. ..................................................................

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày......... tháng.......... năm......(trường hợp được ủy quyền).

 

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

 

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Thành phần Hợp đồng

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

 1. Văn bản Hợp đồng (kèm theo Phụ lục);
 2. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng;
 3. Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu;
 4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;
 5. Điều kiện chung của Hợp đồng;
 6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
 7. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);
 8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên bán

Bên bán cam kết cung cấp cho Bên mua đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên mua

Bên mua cam kết thanh toán cho Bên bán giá trị hợp đồng nêu tại Điều 5 của Hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

 

Điều 5. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.

 1. Giá trị hợp đồng .................. [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá trị hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 100 triệu USD + 30 tỷ VND (một trăm triệu đola Mỹ và ba mươi tỷ đồng Việt Nam)].
 2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

 

Điều 6. Loại hợp đồng: ...............................................................................

 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ......................................................

 

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

1– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2– Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này mà các bên không tự giải quyết được sẽ được giải quyết chung thẩm tại …..

3– Các chi phí về kiểm tra, xác minh và phí …. do bên có lỗi chịu.

 

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …… năm ……….
 2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành .......... bộ, Bên mua giữ........... bộ, Bên bán giữ ............. bộ, các bộ Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN MUA

(Chữ ký, họ tên)

BÊN BÁN

(Chữ ký, họ tên)

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số........, ngày........... tháng.......... năm.............)

(Phụ lục này được lập dựa trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo hoàn thiện Hợp đồng, bao gồm danh mục hàng hóa được cung cấp).

Danh mục hàng hóa

1 ....................................................................... 

2 ......................................................................  

3 ....................................................................... 

Tải về

Bình luận
Đăng bình luận