10:15 18-12-2017

Căn cứ điểm a, khoản 2, điều 9 thông tư số 219/2013/TT-BTC

" ... 2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này ..."

Tuy nhiên, trường hợp cung cấp dịch vụ cho khu chế suất, không có tờ khai hải quan để hưởng thuế suất 0% thì phải có đầy đủ các hồ sơ sau :

– Hợp đồng kinh tế;

– Hoá đơn Giá Trị Gia Tăng;

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;

– Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp trong khu chế suất, ghi rõ điều kiện ưu đãi của doanh nghiệp (Được hưởng thuế suất 0%);

– Nếu là hàng hoá, cần thêm tờ khai hải quan xuất hàng vào khu chế suất;

Bình luận
Đăng bình luận