Thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản

17-07-2017

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau

Thuế TNCN hoa hồng môi giới

29-12-2016

CÔNG VĂN 2465/TCT-TNCN NĂM 2014 VỀ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ THU NHẬP CHO CÁ NHÂN KINH DOANH DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

18-11-2016

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi đăng ký người phụ thuộc sẽ được giảm trừ 3.600.000 đ/người phụ thuộc trên thu nhập tính thuế.

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho 16 loại thu nhập

19-12-2016

AZtax tóm tắt 16 loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 và thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 như sau :