Địa phương hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

19-11-2016

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng ưu đãi về thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

19-11-2016

Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

18-11-2016

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán : cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

18-11-2016

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được xem là thu nhập. Doanh nghiệp phải nộp thuế cho hoạt động chuyển nhượng vốn, cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

18-11-2016

37 khoản chi mà doanh nghiệp phải nhớ để không bị trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ai phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

18-11-2016

Doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động kinh doanh có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.