Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

30-12-2023

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

30-12-2023

Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư và Cơ Quan Thuế quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình tạm ngưng kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế.