Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 241 xây dựng cơ bản dở dang

23-05-2024

Tài khoản 241 chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 dự phòng tổn thất tài sản

23-05-2024

Tài khoản 229 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm:

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 228 đầu tư khác

23-05-2024

Tài khoản 228 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết)

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 222 đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

23-05-2024

Tài khoản 222 dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 221 đầu tư vào công ty con

23-05-2024

Tài khoản 221 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, chịu sự kiểm soát của một đơn vị khác

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác

23-05-2024

Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài.

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 217 bất động sản đầu tư

21-05-2024

Tài khoản 217 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ