Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01-01-2017

17-11-2016

Mức Lương Tối Thiểu Vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận: không thấp hơn mức Lương Tối Thiểu Vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức Lương Tối Thiểu Vùng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo.

Lương cơ sở áp dụng từ ngày 01-01-2017

06-12-2016

Lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương này.

Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

17-11-2016

Người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng).

Bảo hiểm xã hội 1 lần

18-11-2016

Người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định chưa đóng đủ 20 năm Bảo Hiểm Xã Hội, ra nước ngoài định cư, ... hoặc người lao động sau 12 tháng liên tục không tiếp tục đóng Bảo Hiểm Xã Hội đều thuộc đối tượng hưởng Bảo Hiểm Xã Hội một lần nếu có nguyện vọng.

Chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

17-11-2016

Trong điều kiện làm việc bình thường, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Nhà nước quy định điều kiện hưởng lương hưu khác nhau trong môi trường làm việc khác nhau.

Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

17-11-2016

Người lao động nữ đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai cần phải đóng Bảo Hiểm Bắt Buộc trước đó ít nhất là 6 tháng để được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, người lao động cần phải biết các quyền lợi mà mình được hưởng trong quá trình mang thai và sau khi sinh.

Chế độ ốm đau khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

17-11-2016

Người lao động khi tham gia Bảo Hiểm Bắt Buộc cần phải nắm rõ điều kiện, thời gian, mức hưởng và hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và khi con ốm đau. Đây là quyền lợi của người lao động khi tham gia Bảo Hiểm Bắt Buộc.