18:01 22-07-2017

Chào các bạn,

Một trong những nguyên lý kế toán cơ bản hướng dẫn chúng ta cách kết hợp chi phí và doanh thu hoặc ghi nhận một khoản chi phí trong một giai đoạn khi việc kết hợp doanh thu được ghi nhận.

Đó là lý do tại sao bạn nên tìm hiểu về tất cả những quy định, chi phí phải trả và các công cụ tương tự vào ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Nhưng các bạn có biết rằng chi phí dành cho phúc lợi người lao động cần phải được chi trả theo cùng một phương thức? Điều đó có nghĩa là chi phí và nợ phải trả cho phúc lợi người lao động được ghi nhận trong cùng một giai đoạn khi người lao động làm việc cho doanh nghiệp.

Vâng, đối với tiền lương, tiền thưởng và nghỉ phép thì việc ghi nhận là rất dễ dàng. Nhưng còn phúc lợi của người lao động được chi trả vào trong tương lai thì sao?

Ví dụ, trợ cấp hưu trí được chi trả khi người lao động nghỉ hưu, nhưng đó không phải là khoản trợ cấp trong khoảng thời gian người lao động thực sự làm việc. Chuẩn mực IAS 19 về phúc lợi người lao động khắc phục vấn đề này một cách chính xác. Vì vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chuẩn mực này.

IAS 19 đề cập đến những loại phúc lợi nào?

IAS 19 phân chia ra các loại phúc lợi sau: phúc lợi ngắn hạn, phúc lợi sau khi hết thời hạn làm việc, phúc lợi dài hạn và phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Phúc lợi ngắn hạn dành cho người lao động là gì?

Đó là những khoản được chi trả trong vòng 12 tháng sau ngày báo cáo và được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi người lao động cung cấp dịch vụ.

Ví dụ như: tiền lương, nghỉ phép, phân chia lợi nhuận và các khoản tiền thưởng.

Phúc lợi sau khi hết thời hạn làm việc là gì?

Là khoản phúc lợi được chi trả sau khi người lao động hết thời hạn làm việc, ví dụ, phúc lợi hưu trí, chế độ trợ cấp, chăm sóc y tế, vv

IAS 19 ghi nhận 2 khoản phúc lợi sau khi hết thời hạn làm việc:

  1. Quỹ đóng góp xác định
  2. Quỹ phúc lợi xác định

Hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 loại phúc lợi và phân loại chúng một cách rõ ràng là rất cần thiết bởi vì phương pháp kế toán đối với mỗi loại quỹ là rất khác nhau

Quỹ đóng góp xác định là gì?

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ này và quĩ này là dành cho người lao động.

Người lao động đươc hưởng phúc lợi dựa trên giá trị tài sản trong quỹ này. Nếu tài sản của quỹ không đủ, người sử dụng lao động không có nghĩa vụ chi trả cho mức chênh lệch.

Do vậy bạn có thể thấy rằng, đối tượng gặp RỦI RO ở đây là người lao động

Phương pháp kế toán rất đơn giản: người sử dụng lao động chỉ ghi nhận chi phí và nghĩa vụ đóng góp trong thời gian người lao động cung cấp dịch vụ (hoặc làm việc).

Quỹ phúc lợi xác định là gì?

Về cơ bản, đối với quỹ phúc lợi xác định, người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp một số tiền phúc lợi nhất định.

Người sử dụng lao động không nhất thiết phải chi trả cho một số quỹ riêng biệt để trả phúc lợi cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng lao động lại áp dụng phương thức này.

Nếu không có đủ tài sản trong quỹ, người sử dụng lao động cần thanh toán mức chênh lệch và người lao động phải được hưởng phúc lợi của mình.

Vì vậy, ở đây đối tượng gặp rủi ro sẽ là người sử dụng lao động .

Kết quả là, hạch toán quỹ phúc lợi xác định là một trong những vấn đề khó khăn và phức tạp nhất trong IFRS.

IAS 19 yêu cầu áp dụng phương pháp projected unit credit method, sau đó chiết khấu, sử dụng nhiều giả định tính phí bảo hiểm và khoản phí khác.

Những phúc lợi dài hạn khác là gì?

Loại phúc lợi dài hạn khác là tất cả những phúc lợi còn lại ngoại trừ phúc lợi ngắn hạn, phúc lợi sau khi hết thời hạn làm việc và phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Ví dụ, nghỉ phép dài hạn, tiền thưởng hoặc thù lao thu nhập hoãn lại được phân vào nhóm phúc lợi này.

Một số phúc lợi dài hạn khác được tính toán và ghi nhận tương tự như quỹ phúc lợi xác định, nhưng có một số phương thức đơn giản hóa không giống như tất cả các quy định áp dụng ở đây

Phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Loại cuối cùng là phúc lợi người lao động được hưởng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, thường là trước tuổi nghỉ hưu .

Phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng lao động được ghi nhận là một khoản chi phí và nợ phải trả và đôi khi phải được chiết khấu(khi khoản này được chi trả quá 12 tháng sau ngày báo cáo).

IAS 19 qui định cụ thể hơn khi ghi nhận phúc lợi chấm dứt hợp đồng lao động phụ thuộc vào điều kiện nhất định.

Nguồn : vietsourcing

Bình luận
Đăng bình luận