Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

28-11-2016

Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực.

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

28-11-2016

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017

Phím tắt thường dùng trong excel 2007-2010

28-11-2016

Biết sử dụng phím tắt Excel khi làm bảng tính, thao tác thực hiện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian xử lý bảng dữ liệu và hoàn thành nhanh khối lượng công việc.