Dịch vụ đăng ký thang bảng lương

19:33 30-12-2023

Công ty có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương và tiến hành đăng ký phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

Căn cứ điều 93 Bộ Luật Lao Động. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

  • Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
  • Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Tư vấn điều chỉnh thang bảng lương

1 buổi

500.000 đ

Gửi mail bảng tính lương

2

Đăng ký thang bảng lương (doanh nghiệp đã có công đoàn)

10 ngày

Từ 2.000.000 đ

Theo mẫu

3

Đăng ký thang bảng lương (doanh nghiệp chưa có công đoàn)

20 ngày

Từ 3.500.000 đ

Bao gồm thủ tục gia nhập công đoàn

Ghi chú :

- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nếu doanh nghiệp đủ số lượng lao động tham gia công đoàn, phải tiến hành gia nhập công đoàn mới đăng ký được thang bảng lương.

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.