00:41 02-05-2024

Đáp án câu 4 đề thi CPA môn thuế năm 2017 (đề chẵn) - bài tập về thuế TNDN và TTĐB

on-thi-cpa.png (456 KB)

Câu 4 (2 điểm): (Đơn vị tính: triệu đồng)

Công ty A là công ty thương mại kinh doanh nhập khẩu điều hòa. Số liệu báo cáo của công ty A năm 2016 như sau:

1. Tình hình tồn kho đầu năm, cuối năm:

Đầu năm công ty tồn kho 2.000 sản phẩm trị giá 12.000 triệu đồng. cuối năm công ty tồn kho 1.500 sản phẩm.

Biết rằng, giá trị thuế TTĐB nộp khâu nhập khẩu không nằm trong giá trị hàng tồn kho.

2. Trong năm công ty A có các giao dịch sau:

 • Ngày 01/01/2016, công ty có nhập một lô hàng 10.000 sản phẩm với giá CIF là 250 USD trên mỗi sản phẩm.
 • Tổng doanh thu hàng bán trong năm 2016 theo tờ khai thuế GTGT (chưa bao gôm thuê GTGT) là 104.500 triệu đồng.

3. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ:

 • Chi tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế: 3.500 triệu đồng.
 • Chi khẩu hao tài sản: 5.000 triệu đồng.
 • Chi dịch vụ mua ngoài trong năm: 2.500 triệu đồng.
 • Chi quảng cáo khuyến mại, tiếp khách: 1.000 triệu đồng.
 • Chi trả lãi vay: 550 triệu đồng.
 • Các khoản chi khác: 100 triệu đồng.

Toàn bộ các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN là: 20%; Thuế suất thuế nhập khẩu điều hòa: 30%; Thuế suất thuế TTĐB: 10%; Tỷ giá ngày nhập hàng: 1 USD = 22.800 VND. Công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước khi xác định giá vốn.

Yêu cầu: Anh/ chị hãy xác định thuế TNDN phải nộp và thuế TTĐB phải nộp khi bán ra.

--------- Lời giải mang tính chất tham khảo ---------

Công ty A nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai

Công thức thuế TNDN như sau :

Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế - Thu nhập miễn thuế - Lỗ kết chuyển – Quỹ phát triển khoa học công nghệ ) x thuế suất

Thu nhập tính thuế = Doanh thu – chi phí được trừ + thu nhập khác

Công thức tính thuế TTĐB như sau :

Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ – Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hóa được bán ra trong kỳ.

Nghiệp vụ 1 :

Thuế TTĐB nộp khâu nhập khẩu không nằm trong giá trị hàng tồn kho = 12.000 x 10% = 1.200 triệu đồng.

Nghiệp vụ 2 :

Nhập khẩu :

Giá tính thuế nhập khẩu = 10.000 x 250 x 22.800 = 57.000.000.000 đồng = 57.000 triệu đồng.

Thuế nhập khẩu = 57.000 x 30% = 17.100 triệu đồng.

Thuế TTĐB = (57.000 + 17.100) x 10% = 7.410 triệu đồng.

Giá nhập kho = 57.000 + 17.100 + 7.410 = 81.510 triệu đồng.

Xác định doanh thu bán hàng = 104.500 triệu đồng.

Thuế TTĐB bán ra = 104.500 / (1 + 10%) x 10% = 9.500 triệu đồng.

Xác định giá vốn hàng bán :

Số lượng sản phẩm bán ra trong năm = Số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm + Số lượng sản phẩm nhập kho trong năm – Số lượng sản phẩm tồn kho cuối năm = 2.000 + 10.000 – 1.500 = 10.500 sản phẩm.

Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước :

2.000 sản phẩm tồn kho đầu năm = 12.000 triệu đồng, thuế TTĐB mua vào tương ứng = 1.200 triệu đồng

8.500 sản phẩm nhập kho trong năm = 81.510 / 10.000 x 8.500 = 69.283,5 triệu đồng, thuế TTĐB tương ứng = 7.410 / 10.000 x 8.500 = 6.298,5 triệu đồng.

Giá xuất kho của 10.500 sản phẩm bán ra = 12.000 + 69.283,5 = 81.283,5 triệu đồng

=> Xác định thuế TTĐB phải nộp = 9.500 – 1.200 – 6.298,5 = 2.001,5 triệu đồng.

Nghiệp vụ 3 :

Xác định chi phí được trừ = 3.500 + 5.000 + 2.500 + 1.000 + 550 + 100 + 1.200 + 2.001,5 + 81.283,5 = 97.135 triệu đồng

 • Lương, bảo hiểm xã hội, y tế = 3.500 triệu đồng.
 • Khấu hao tài sản = 5.000 triệu đồng.
 • Dịch vụ mua ngoài trong năm = 2.500 triệu đồng.
 • Quảng cáo, khuyến mãi, tiếp khách = 1.000 triệu đồng.
 • Chi trả lãi vay = 550 triệu đồng (Giả sử lãi vay đáp ứng điều kiện chi phí được trừ).
 • Chi khác = 100 triệu đồng.
 • Thuế TTĐB 2.000 sản phẩm tồn kho đầu kỳ = 1.200 triệu đồng.
 • Thuế TTĐB phải nộp trong năm = 2.001,5 triệu đồng.
 • Giá vốn hàng bán = 81.283,5 triệu đồng

Xác định thuế TNDN

Trong năm công ty A không có thu nhập khác, thu nhập miễn thuế, lỗ kết chuyển, quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Thu nhập tính thuế = 104.500 – 97.135 + 0 = 7.365 triệu đồng.

=> Thuế TNDN = (7.365 – 0 – 0) x 20% = 1.473 triệu đồng.

Kết luận : 

=> Thuế TNDN phải nộp  = 1.473 triệu đồng.

=> Thuế TTĐB phải nộp khi bán ra = 2.001,5 triệu đồng.

 

Bình luận
Đăng bình luận