14:35 01-05-2024

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2016 (đề lẻ) - bài tập về thuế TNDN

on-thi-cpa.png (456 KB)

Lời giải mang tính chất tham khảo

Công ty thương mại X tính thuế TNDN theo phương pháp kê khai

Công thức tính thuế TNDN như sau :

Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế - Thu nhập miễn thuế - Lỗ kết chuyển – Quỹ phát triển khoa học công nghệ ) x thuế suất

Thu nhập tính thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác

1. Xác định doanh thu :

Nghiệp vụ 3 :

Doanh thu hàng A = 6.500 triệu đồng

Doanh thu hàng B = 6.840 + 1.800 = 8.640 triệu đồng

+ Xuất khẩu theo giá FOB – Tp.HCM = 7.200 – 360 = 6.840 triệu đồng

+ Bán trong nước = 9.000 – 7.200 = 1.800 triệu đồng

=> Doanh thu Công ty thương mại X năm N = 6.500 + 8.640 = 15.140 triệu đồng

2. Xác định chi phí được trừ

Nghiệp vụ 1+2 :

Giá trị hàng A xuất bán trong năm = Giá trị tồn kho đầu năm + Giá trị nhập kho trong năm – Giá trị tồn kho cuối năm = 350 + (3.500 + 1.050) – 170 = 4.730 triệu đồng

Giá trị hàng B xuất bán trong năm = Giá trị tồn kho đầu năm + Giá trị nhập kho trong năm – Giá trị tồn kho cuối năm = 580 + 6.000 – 490 = 6.090 triệu đồng

Dịch vụ mua ngoài phục vụ cho kinh doanh = 800 triệu đồng

Nghiệp vụ 4 :

- Tiền lương, BHXH, BHYT tính theo lương = 768 triệu đồng

- Khấu hao tài sản cố định = 360 triệu đồng

- Giao dịch, tiếp khách, quảng cáo, khuyến mại = 256 triệu đồng

- Lãi vay ngân hàng = 152 triệu đồng (giả sử công ty thương mại X đáp ứng điều kiện về chi phí lãi vay được trừ trong năm N)

- Chi phí khác thuộc chi phí kinh doanh = 36 triệu đồng

=> Chi phí được trừ Công ty thương mại X năm N = 4.730 + 6.090 + 800 +768 + 360 + 256 + 152 + 36 =  13.192 triệu đồng

3. Xác định thu nhập khác :

Nghiệp vụ 2 :

Chiết khấu thanh toán = 130 triệu đồng

=> Thu nhập khác Công ty thương mại X năm N = 130 triệu đồng

4. Xác định thu nhập tính thuế

= 15.140 - 13.192 + 130 = 2.078 triệu đồng

5. Thu nhập miễn thuế : 

Công ty thương mại X năm N không có thu nhập miễn thuế

6. Lỗ kết chuyển :

Số lỗ phát sinh năm N-1 = 98 triệu đồng được kết chuyển trong năm N

7. Quỹ đầu tư phát triển công nghệ :

= (2.078 – 0 – 98 ) x 10% = 198 triệu đồng

8. Thuế TNDN

= (2.078 – 0 – 98 - 198) x 20% = 356,4 triệu đồng

Kết luận : Thuế TNDN Công ty thương mại X năm N = 356,4 triệu đồng

Bình luận
Đăng bình luận