02:37 02-05-2024

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2014 (đề lẻ) - Thuế TNDN

on-thi-cpa.png (456 KB)

--------- Lời giải mang tính chất tham khảo ---------

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2014 (đề lẻ)

Doanh nghiệp tính thuế TNDN theo phương pháp kê khai

Công thức tính thuế TNDN như sau :

Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế - Thu nhập miễn thuế - Lỗ kết chuyển – Quỹ phát triển khoa học công nghệ ) x thuế suất

Thu nhập tính thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác

Nghiệp vụ 1 : 

Xác định doanh thu = 80.000 triệu đồng

Nghiệp vụ 2 :

Xác định chi phí được trừ

Stt

Diễn giải

Chi phí được trừ

Chi phí không được trừ

1

Tiền lương phải trả trên hợp đồng = 3.000 triệu đồng

 

 

 

Quỹ dự phòng tiền lương = (3.000 – 500) x 17% = 425 triệu đồng

 

 

 

Tiền lương được trừ = 3.000 – 500 + 425 = 2.925 triệu đồng

2.925

 

 

Tiền lương không được trừ = 3.000 – 2.935 = 75 triệu đồng

 

75

2

Chi trang phục bằng tiền = 240 triệu đồng

 

 

 

Mức chi trang phục được trừ = 40 người x 5 triệu/người = 200 triệu đồng

200

 

 

Chi trang phục không được trừ = 240 – 200 = 40 triệu đồng

 

40

3

Tài trợ thiết bị y tế = 180 triệu đồng

180

 

4

Chi ủng hộ Đoàn = 25 triệu đồng

 

25

5

Lãi vay = 800 triệu đồng

 

 

 

Tiền vay = 800 / 10% = 8.000 triệu đồng

 

 

 

Lãi vay được trừ = (8.000 – 3.000) x 10% = 500 triệu đồng

500

 

 

Lãi vay không được trừ (tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu) = 3.000 x 10% = 300 triệu đồng

 

300

 

Tổng cộng

3.805

440

=> Chi phí được trừ = 60.000 – 440 – 80 = 59.480 triệu đồng

Nghiệp vụ 3 :

Vi phạm hợp đồng kinh tế = thu phạt – chi phạt = 100 – 80 = 20 triệu đồng.

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài = 480 / 80% = 600 triệu đồng.

Xác định thu nhập khác = 20 + 600 = 620 triệu đồng.

Xác định thu nhập tính thuế = 80.000 – 59.480 + 620 = 21.140 triệu đồng.

Thu nhập miễn thuế : không có.

Lỗ kết chuyển = 40 triệu đồng.

Quỹ phát triển khoa học công nghệ : không có.

Xác định thuế TNDN = (21.140 – 0 – 40 – 0) x 22 % = 4.642 triệu đồng.

So sánh thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài và thuế TNDN nộp tại Việt Nam = min (600 x 22%, 600 - 480) = 120 triệu đồng. 

Thuế TNDN còn phải nộp = 4.642 – 120 = 4.522 triệu đồng.

Kết luận :

=> Thuế TNDN phát sinh = 4.642 triệu đồng.

=> Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài = 120 triệu đồng.

=> Thuế TNDN còn phải nộp = 4.522 triệu đồng.

 

Bình luận
Đăng bình luận