Dịch vụ đăng ký thang bảng lương

30-12-2023

Công ty có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương và tiến hành đăng ký phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội