Dịch vụ đăng ký nội quy lao động

30-12-2023

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.