Trạng thái mã số thuế mà doanh nghiệp cần biết

13:38 | 20-04-2017

DANH MỤC TRẠNG THÁI MÃ SỐ THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Mã trạng thái

Tên trạng thái

Nội dung của trạng thái

00

NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN đăng ký thuế)

NNT đã được cấp MST và đang hoạt động (trừ các trường hợp được cấp Thông báo MST)

00-01

NNT vi phạm đã chuyển cơ quan công an

NNT vi phạm pháp luật thuế và cơ quan thuế đã có hồ sơ chuyển cơ quan công an giải quyết theo quy định

01

NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

NNT đã được cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

02

NNT đã chuyển cơ quan thuế quản lý

NNT đã hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế nơi đi khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở theo quy định

03

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

NNT đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST và được cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Giải thể, phá sản

NNT có quyết định giải thể và đang làm thủ tục giải thể, Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án

Tổ chức lại tổ chức kinh tế

NNT chấm dứt hoạt động trong trường hợp tổ chức lại tổ chức kinh tế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Bị thu hồi Giấy phép hoạt động

NNT bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

03

Cưỡng chế nợ thuế

NNT bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 93 Luật quản lý thuế

Đóng theo ĐV chủ quản (đối với MST 13 số)

NNT là đơn vị trực thuộc có đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế của đơn vị trực thuộc

Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự

Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Khác

Các trường hợp người nộp thuế ngừng hoạt động với các lý do khác nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

04

NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

NNT thuộc các trường hợp được cấp Thông báo mã số thuế quy định

04-01

NNT vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan công an

NNT vi phạm pháp luật thuế và cơ quan thuế đã có hồ sơ chuyển cơ quan công an giải quyết theo quy định

05

NNT tạm ngừng KD có thời hạn

NNT đăng ký tạm ngừng KD theo quy định

06

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NNT bị CQT ra Thông báo không hoạt động tại địa chỉ KD đã đăng ký với cơ quan nhà nước theo quy định

Tư Vấn Dịch Vụ Miễn Phí: 0901.455.988
Email: aztaxvietnam@gmail.com - tuvanketoannhanh@gmail.com
Dịch vụ khác