Danh mục chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS/IAS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

02:09 | 20-07-2017

Danh mục chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS/IAS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

IFRS/IAS

VAS

Số chuẩn mực

Diễn giải

Số chuẩn mực

Diễn giải

Chuẩn mực chung

VAS 01

Chuẩn mực chung

IFRS 1

Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế lần đầu tiên

Không có chuẩn mực tương ứng

IFRS 2

Giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu

Không có chuẩn mực tương ứng

IFRS 3

Hợp nhất kinh doanh

VAS 11

Hợp nhất kinh doanh

IFRS 4

Hợp đồng bảo hiểm

VAS 19

Hợp đồng bảo hiểm

IFRS 5

Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt động bị ngừng lại

Không có chuẩn mực tương ứng

IFRS 6

Thăm dò và đánh giá các tài nguyên khoáng sản

Không có chuẩn mực tương ứng

IFRS 7

Công cụ tài chính: Công bố

Không có chuẩn mực tương ứng

IFRS 8

Bộ phận hoạt động

VAS 28

Báo cáo bộ phận (Dựa trên IAS 14- báo cáo bộ phận- IAS này đã được thay thế bằng IFRS 8)

IAS 1

Trình bày báo cáo tài chính

VAS 21

Trình bày báo cáo tài chính

IAS 2

Hàng tồn kho

VAS 02

Hàng tồn kho

IAS 7

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VAS 24

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IAS 8

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

VAS 29

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

IAS 10

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

VAS 23

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

IAS 11

Hợp đồng xây dựng

VAS 15

Hợp đồng xây dựng

IAS 12

Thuế thu nhập doanh nghiệp

VAS 17

Thuế thu nhập doanh nghiệp

IAS 14

Báo cáo bộ phận

VAS 28

Báo cáo bộ phận

IAS 16

Máy móc, thiết bị, nhà xưởng

VAS 03

Tài sản cố định

IAS 17

Thuê tài sản

VAS 06

Thuê tài sản

IAS 18

Doanh thu

VAS 14

Doanh thu và thu nhập khác

IAS 19

Quyền lợi của nhân viên

Không có chuẩn mực tương ứng

IAS 20

Kế toán và trình bày các khoản tài trợ và trợ cấp chính phủ

Không có chuẩn mực tương ứng

IAS 21

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

VAS 10

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

IAS 23

Chi phí đi vay

VAS 16

Chi phí đi vay

IAS 24

Thông tin về các bên liên quan

VAS 26

Thông tin về các bên liên quan

IAS 26

Kế toán và báo cáo các chương trình quyền lợi hưu trí

Không có chuẩn mực tương ứng

IAS 27

Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

VAS 25

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

IAS 28

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

VAS 07

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

IAS 29

Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát

Không có chuẩn mực tương ứng

IAS 30

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

VAS 22

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

IAS 31

Quyền lợi trong các công ty liên doanh

VAS 08

Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

IAS 32

Các công cụ tài chính: Thuyết minh và trình bày

Không có chuẩn mực tương ứng

IAS 33

Lãi trên cổ phiếu

VAS 30

Lãi trên cổ phiếu

IAS 34

Báo cáo tài chính giữa niên độ

VAS 27

Báo cáo tài chính giữa niên độ

IAS 36

Giảm giá trị tài sản

Không có chuẩn mực tương ứng

IAS 37

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

VAS 18

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

IAS 38

Tài sản vô hình

VAS 04

Tài sản cố định vô hình

IAS 39

Các công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định

Không có chuẩn mực tương ứng

IAS 40

Bất động sản đầu tư

VAS 05

Bất động sản đầu tư

IAS 41

Nông nghiệp

Không có chuẩn mực tương ứng

Tư Vấn Dịch Vụ Miễn Phí: 0901.455.988
Email: aztaxvietnam@gmail.com - tuvanketoannhanh@gmail.com