Đăng Ký Công Đoàn

  • Dịch vụ đăng ký công đoàn

    Dịch vụ đăng ký công đoàn

    01:56 | 21-11-2016
    Doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn là doanh nghiệp có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.