Biểu mẫu

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

13:49 | 12-02-2017
Căn cứ Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập tại thông tư số 39/2014/TT-BTC thì Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao...

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

18:20 | 12-02-2017
Tại Điều 3, Khoản 7 thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì...