Tin Tức

Lương cơ sở áp dụng từ ngày 01-01-2017

Lương cơ sở áp dụng từ ngày 01-01-2017

10:49 | 06-12-2016
Lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo...

Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

19:37 | 17-11-2016
Người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy...

Bảo hiểm xã hội 1 lần

Bảo hiểm xã hội 1 lần

00:02 | 18-11-2016
Người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định chưa đóng đủ 20 năm Bảo Hiểm Xã Hội, ra nước ngoài định cư, ... hoặc người lao động sau 12 tháng liên tục không tiếp tục đóng Bảo Hiểm Xã Hội đều thuộc đối...

Chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

Chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

23:23 | 17-11-2016
Trong điều kiện làm việc bình thường, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Nhà nước quy định điều kiện...

Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

22:48 | 17-11-2016
Người lao động nữ đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai cần phải đóng Bảo Hiểm Bắt Buộc trước đó ít nhất là 6 tháng để được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, người lao động cần phải biết các quyền lợi...

Chế độ ốm đau khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

Chế độ ốm đau khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

20:50 | 17-11-2016
Người lao động khi tham gia Bảo Hiểm Bắt Buộc cần phải nắm rõ điều kiện, thời gian, mức hưởng và hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và khi con ốm đau. Đây là quyền lợi của người lao động khi tham gia Bảo Hiểm...