Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

19:33 30-12-2023

Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

MỨC PHẠT CHẬM NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI
- Từ tháng 01/2007 là: 0,7% /tháng (8,4% / năm)
- Từ tháng 01/2008 là: 0,73%/tháng (0,76%/năm)
- Từ tháng 6/2008 là: 1,1167%/tháng (14%/năm)
- Từ tháng 01/2009 là: 0,667%/tháng (8%/năm)
- Từ tháng 01/2010 là: 0,875%/tháng (10,5%/năm)
- Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng (14,2%/năm)
- Từ tháng 01/01/2013 là: 0,988%/tháng (11.86%/năm)
- Từ tháng 01/01/2014 là: ….%/tháng (10.45%/năm)
MỨC PHẠT CHẬM NỘP BẢO HIỂM Y TẾ

- Từ tháng 01/2010 là: 0,667%/tháng (8%/năm)
- Từ tháng 11/2010 là: 0,75%/tháng (9%/năm)