Lao Động - Tiền Lương

 • Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01-01-2017

  Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01-01-2017

  17:41 | 17-11-2016
  Mức Lương Tối Thiểu Vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc...
 • Lương cơ sở áp dụng từ ngày 01-01-2017

  Lương cơ sở áp dụng từ ngày 01-01-2017

  10:49 | 06-12-2016
  Lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo...
 • Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  19:37 | 17-11-2016
  Người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy...
 • Bảo hiểm xã hội 1 lần

  Bảo hiểm xã hội 1 lần

  00:02 | 18-11-2016
  Người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định chưa đóng đủ 20 năm Bảo Hiểm Xã Hội, ra nước ngoài định cư, ... hoặc người lao động sau 12 tháng liên tục không tiếp tục đóng Bảo Hiểm Xã Hội đều thuộc đối...
 • Chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

  Chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

  23:23 | 17-11-2016
  Trong điều kiện làm việc bình thường, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Nhà nước quy định điều kiện...
 • Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

  Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm bắt buộc

  22:48 | 17-11-2016
  Người lao động nữ đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai cần phải đóng Bảo Hiểm Bắt Buộc trước đó ít nhất là 6 tháng để được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, người lao động cần phải biết các quyền lợi...