IAS 16 Tài Sản, Nhà Máy Và Thiết Bị

02:29 | 20-07-2017

Tiêu chí ghi nhận:

Một tài sản được ghi nhận bởi một thực thể khi đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Thực thể có thể tính mức chi phí một cách đáng tin cậy khi tài sản được ghi nhận.
2. Thực thể có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ tài sản này.

Ghi nhận ban đầu

Chuẩn mực IAS 16 yêu cầu tài sản phải được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, giá mua hàng bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để đưa tài sản về điều kiện làm việc hiện tại của nó

Ví dụ: Nếu một công ty lắp đặt một phân xưởng trong nhà máy thì tất cả các chi phí phát sinh cho đến khi phân xưởng đã được lắp đặt theo mục đích sử dụng sẽ được vốn hóa. Chi phi này bao gồm giá mua, hoa hồng, chi phí môi giới, chi phí quảng cáo, chi phí xử lý và vận chuyển, thuế suất, thuế hải quan, chi phí mặt bằng và chi phí lắp đặt.

Cách đánh giá tiếp theo:

Chuẩn mực IAS16 thừa nhận hai chính sách kế toán cho tài sản nhà máy và trang thiết bị. Một chính sách cho mô hình chi phí và một chính sách mô hình đánh giá lại.

Mô hình chi phí yêu cầu tài sản được ghi nhận tại giá gốc trừ đi khấu hao lũy kế phát sinh theo thời gian.

Mô hình đánh giá lại yêu cầu tài sản phải được ghi nhận bằng giá trị của tài sản đánh giá lại trừ đi khấu hao lũy kế.

Chú ý, việc đánh giá lại không thể diễn ra trên ghi nhận ban đầu, ví dụ như chuẩn mực IAS 16 cho phép ghi nhận ban đầu theo chi phí. Tuy nhiên, đối với việc ghi nhận ban đầu ,việc đánh giá lại có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Bút toán:

Tài sản được ghi nhận sau đó bút toán kế tiếp sẽ được thông qua:

Nợ : Tài sản (Với giá gốc của tài sản )
Có : Tiền/Nợ (Tùy thuộc vào mỗi trường hợp, số lượng nên tương đương với một khoản ghi nợ)

Khấu hao:

Tất cả các tài sản dài hạn theo tiêu chí của chuẩn mực IAS 16 phải được tính khấu hao đại diện cho mô hình tiêu thụ trong suốt vòng đời của nó.Tính khấu hao là một ước tính kế toán và các phương pháp khác nhau được áp dụng trên tài sản khác nhau tùy theo tính chất của tài sản và mô hình tiêu thụ của nó

Không ghi nhận

Một tài sản không được ghi nhận khi không có sự kiểm soát của thực thể đối với tài sản. Hơn nữa, nếu tài sản không được sử dụng hoặc được chuyển thành hàng tồn kho, tài sản đó cần được tái phân loại như tài sản ngắn hạn, xem các yêu cầu của chuẩn mực IAS 17 – Thuê tài sản và chuẩn mực IAS 40 – Đầu tư bất động sản.

Nguồn : vietsourcing

Tư Vấn Dịch Vụ Miễn Phí: 0901.455.988
Email: aztaxvietnam@gmail.com - tuvanketoannhanh@gmail.com