Có được sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan?

01:03 | 17-07-2017

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3065/TCT-CS
V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Delta.
(Địa ch: Tầng 14, Zodiac Building, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20170218/CV-TC ngày 17/2/2017 của Công ty TNHH quốc tế Delta (do Tổng cục Hải quan chuyển sang) về hóa đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan, ngày 7/3/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 1409/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục Thuế với nội dung (bản photo công văn kèm theo):

“Công ty TNHH vật liệu băng keo Nitto Denko Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật bản có hoạt động mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên). Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa.

Như vậy, đối với trường hợp này Công ty có thể sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan và đây là quy định về thủ tục hải quan theo hướng tạo thuận li cho những doanh nghiệp ưu tiên khi có phát sinh hoạt động mua bán...”

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Quốc tế Delta được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- We
bsite Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Tư Vấn Dịch Vụ Miễn Phí: 0901.455.988
Email: aztaxvietnam@gmail.com - tuvanketoannhanh@gmail.com
Địa Chỉ Liên Hệ: Lầu 6, Số 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
Văn phòng đại diện: 74 Bưng Ông Thoàn, KP.1, P.Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM